boss spm calender-update
story boss copy-1

แจ้งข่าวด่วน

a42300001   ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  icon new 2

a42300001   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 “ศรีตรังเกมส์” ว่าด้วยงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ พ.ศ. 2560

a42300001  ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 

a42300001  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

1  แนวทางการจัดตั้งสหวิทยาเขต ของ สพฐ  และ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต  

        

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Prev Next

สารสนเทศเผยแพร่

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ค้นหาหนังสือราชการ จาก สพฐ.

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook

 

ค้นข่าวมาเล่า

bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec