พิมพ์

แจ้งข่าวด่วน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

a42300001   รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับพิจารณาย้าย (คำร้องขอย้ายที่ยื่น  ระหว่างวันที่  4 - 24 มกราคม 2560) icon new 2

a42300001   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 “ศรีตรังเกมส์” ว่าด้วยงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ พ.ศ. 2560

a42300001  ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 

a42300001  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

a42300001  แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.  <หนังสือแจ้งโรงเรียน>  <แนวทางการเบิกจ่ายฯ>     

1  แนวทางการจัดตั้งสหวิทยาเขต ของ สพฐ  และ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต  

        

 

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec