พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโบยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา

เขียนโดย watjana.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา

โดยความร่วมมือกับโครงการ EduTech  Thailand (DL - EduTech  Thailand)  

เพืิ่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ให้นักเรียน ครู และบุคลากรการศึกษาทั่วประเทศ

ภายใต้โครงการ  DLIT  ในรูปแบบการฝึกอบรม  ณ ห้องเรียน  (On  the  Job  Training)  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  PLC   ในรูปแบบ  Lesson Study  

และ  Open  Approach  

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนในใจเข้าร่วมโครงการ  

โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่  http://dl.obec.go.th 

โดย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนาเป็นรุ่น รุ่นละ 100 โรงเรียน  

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2560  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec