พิมพ์

ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

เขียนโดย watjana.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กำหนดจัดนิทรรศการ  "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ และเปิดโอหาสให้ประชาชนได้มีโอกาส

แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินาถ ในราชการที่ 9  

โดยนำรูปแบบในการดำเนินชีวิตของชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคทั่วประเทศ

จำนวน 48 แห่ง  ที่ได้น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท  

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ไปยึดปฏิบัติจนบังเกิดผลแห่งความสุขอย่างยั่งยืนน

มาจำลองเป็นนิทรรศการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน  มาจัดนิทรรศการ  

ระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560  

ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการตามความเหมาะสม  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ได้ที่  นางประภา วงศ์วิภูษณะ  08 1629 1832

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec