พิมพ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..."

เขียนโดย watjana.

                                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กกพ.

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ

เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..."

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ได้ส่งผลงานเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดให้

โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม

หลักการและวิธีการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้ 

มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 


และสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30 กันยายน 2560 

                                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec