พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เขียนโดย watjana.


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโครงการเชิดชูหน่วยงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายสะเต็มศึกษา

โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นกำลังใจแก่ครูผู้สอนในทุกสังกัด 

ที่มีผลงานดีมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  30 กันยายน 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec