พิมพ์

ช่องทางรับร้องเรียน การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

เขียนโดย watjana.


                                                                                  

ตามที่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครูตามนโยบายรัฐบาล

มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินไปชำระหนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน

โดยให้กู้ยืมรายละไม่เกิน  200,000 บาท  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 

ผ่อนชำระคืนภายในกำหนด  ๘ ปี (๙๖ งวด)  นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

แสดงความคิดเห็นตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ 

เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ผ่าน  ๔ ช่องทาง ดังนี้

               1.  E-mail  ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               2.  ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยตรง

               3.  โทรศัพท์  ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  โทร  ๐๒ ๒๘๐ ๗๙๗๒ ๔

               4.  โทรสาร  ๐๒ ๒๘๐ ๗๙๗๐  และ  ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๔๔

                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โทรศัพท์.gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec