พิมพ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ

เขียนโดย watjana.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

จัดทำวารสารวิชาการราย 3 เดือน  วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร

สื่อการเรียนการสอน การจัดการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

ต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส่งบทความด้านการศึกษาเพื่อลงเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ความยาวประมาณ 4 - 10 หน้ากระดาษ เอ 4ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พร้อมภาพประกอบ

(บรรณนุกรมอ้างถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความเท่านั้น ไม่รับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือบทคัดย่องานวิจัย)

และมีค่าตอบแทนสำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกลงตีพิมพ์  หน้าละ  250 บาท 

โดยให้ส่งบทความมาที่ กองกรรณาธิการวารสารวิชาการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

อาคาร สพฐ. 3 ขั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

หรือ e-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec