พิมพ์

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ

เขียนโดย watjana.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ประจำปี 2561 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การทำงานของระบบงานรัฐสภาจากประสบการณ์จริง  และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิากยน 2560 - กันยายน 2561 

ขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์ และนักเรียนมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยให้สถานศึกษากรอกแบบแสดงความประสงค์ฯ

ได้ที่เว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  http://www.senate.go.th 

และนำส่งมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ  ล่วงหน้า  15 วัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec