พิมพ์

ประธานพิธีเปิดการอบรมการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน

เขียนโดย nantarat.

DSC 0331  DSC 0321

DSC 0329  DSC 0334

DSC 0338  DSC 0339

อบรมการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :  วันที่  14  กรกฎาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการอบอบรมการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ASEAN Youth  Leader-AYL)  ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ผู้เข้ารับการอบรมขยายผลฯ  คือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (อาเซียนศึกษา)      

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec