พิมพ์

Active Learning การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เขียนโดย watjana.

ารประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning  :  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรม  Active  Learning  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

DSC 0189  DSC 0188

                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  ๒  ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรม  Active  Learning  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  เพื่อเสริมสร้างครูผู้สอนให้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  รวมทั้งสถานศึกษามีกระบวนการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน   โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์ โรงเรียนละ  ๒ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้.  

DSC 0184  DSC 0222

DSC 0320  DSC 0322

DSC 0271  DSC 0278

DSC 0286  DSC 0296

DSC 0303  DSC 0311

DSC 0330  DSC 0334

DSC 0336  DSC 0342

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec