พิมพ์

พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สพม. 13

เขียนโดย nantarat.

DSC 0017  DSC 0003

DSC 0008  DSC 0011

 DSC 0014  DSC 0015

"พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา"  สพม.  13 :  วันที่  4  สิงหาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายปฐม  ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ  "พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา"  สพม.  13  ณ  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษากับครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  จำนวน  88  คน  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้ตรงกับอาชีพในอนาคต  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec