พิมพ์

ตลาดนัดนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ Thailand 4.0

เขียนโดย watjana.

1  2

วันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ร่วมเป็นเกียรติในงาน  “ตลาดนัดนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ Thailand ๔.๐”  โดยสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาสัย ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐  และสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์   โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ อาคารเฟื่องฟ้ายิม  โรงเรียนพนมเบญจา  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่.

3  4

5  6

7  8

9  10

ภาพ :  ภาณุเดช  ชำนาญกิจ

ข่าว  :  วัจนา  ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec