พิมพ์

“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ ๑๖

เขียนโดย watjana.

วันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะสีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  “ราชพฤกษ์เกมส์”  ครั้งที่ ๑๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง.

1  2

                                โดยกิจกรรมดังกล่าว  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ได้จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา  มีสุขภาพ  จิตที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด. 

3  4

5  6

7  8

9  10

ภาพ :  ภาณุเดช  ชำนาญกิจ

ภาพ :  วัจนา  ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec