พิมพ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

เขียนโดย watjana.

DSC 0204  DSC 0195

DSC 0193  DSC 0209

DSC 0239  DSC 0199

DSC 0210  DSC 0243

DSC 0226  DSC 0214

DSC 0229  DSC 0247

DSC 0264  DSC 0265

23 สิงหาคม 2560 :  นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                                        การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบควบคุมภายใน  สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมายขององค์กรและโรงเรียน  มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  โรงเรียนละ  2  คน  และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รวมทั้้งสิ้น  100 คน  ในโอกาสนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  นางมะลิวรรณ  ศรีนา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2560  ระดับหน่วยงานย่อ  และหน่วยรับตรวจ.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec