พิมพ์

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เขียนโดย nantarat.

DSC 0032  DSC 0019

DSC 0025  DSC 0034

DSC 0073  DSC 0062

DSC 0082  DSC 0086

DSC 0102  DSC 0103

DSC 0121  DSC 0157

DSC 0163  DSC 0172

เย่ี่ยมบ้านนักเรียน :  วันที่  4  ตุลาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานกิจกรรม  สพม.  13  เยีี่ยมบ้านนักเรียน  และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  สายที่  2  ซึ่งมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  4  ครอบครัว  4  โรงเรียน  ดังนี้  1)  เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  2)  นางสาวชุตินันท์  คงห้อย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  3)  เด็กหญิงบุปผา  ชุมฤทธิิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนคันธพิทยาคาร  และ  4)  เด็กชายสัญชัย  เมืองทวี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์         

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec