พิมพ์

กลยุทธ์

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

กลยุทธ์

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค

3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec