พิมพ์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

     เบอร์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เบอร์ (075-213752) ตามด้วยเบอร์ภายในด้านล่าง

กด 12         กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กด 13         กลุ่มบริหารงานบุคคล

กด 14         กลุ่มนโยบายและแผน

กด 15         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กด 16         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กด 17         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กด 18         รองฯ นพดล     รักษ์แก้ว

กด 19         รองฯ ปฐม ภาโอภาส

กด 20         รองฯ กรุณพล     พราหมเภทย์

กด 21         กลุ่มอำนวยการ

กด 22         ห้องรับรอง / เวรยาม

กด 23         ผอ.สพม.13ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec